KIRKEN I MØTE MED KUNSTEN – KUNSTEN I MØTE MED KIRKEN

Er det slik at den moderne kunsten søker uro og det flyktige, mens den troende søker ro og det endegyldige? 
Er det slik at den moderne kunsten søker det utfordrende, mens den troende søker det oppbyggelige? 
Er det slik at kunsten før i tiden søkte det oppbyggelige og bekreftende, mens den moderne kunsten søker det flertydige og det utfordrende?

Et samtalekløster oppnevnt av KULT – Senter for kunst, kultur og kirke har i et par år drøftet disse og andre spørsmål knyttet til forholdet mellom kirken og kunsten. I stedet for å besvare spørsmålene, har kløsteret utarbeidet et 30-talls teser om møter mellom kirke og kunst.

I god luthersk ånd vil tesene bli slått opp på en kirkedør og gjort tilgjengelige for allmenheten, dette skjer 6. mars ved Oslo domkirke. 

8. mars 2018 kl. 0900-1200 vil det bli holdt åpen ‘disputas’ over tesene. Kløstermedlemmene Margunn Sandal, prest og forsker, og Tom Remlov, riksteatersjef, vil innlede og la seg utfordre av oppnevnte opponenter fra kunst- og kirkeliv. Opponenter: Professor Notto Thelle, ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen, Musiker og komponist Håkon Berge og performancekunstner Kate Pendry.

Øvrige medlemmer av samtalekløsteret vil delta i disputasen: Svein Aage Christoffersen, Kari Falk, Petter Myhr, Helga Samset, Einar Solbu, Kristin Vold. Det blir god anledning til aktiv deltakelse fra auditoriet.

‘Disputasen’ finner sted på IKO-huset i Collets gate 43 i Oslo, den 8. mars klokken 09.00. Påmelding er ikke nødvending.

Gratis inngang.

·       Event for opphengingen:https://www.facebook.com/events/158271258163701/
·       Event for disputasen:https://www.facebook.com/events/2094334807452041/

Informasjon vedrørende tvist om fastsettelse av honorar ved engasjement på Scene 3 på Det Norske Teatret

Det har oppstått en tvist mellom NScF og Det Norske Teatret om hvordan honorar ved engasjement på Scene 3 på Det Norske Teatret skal fastsettes.

Tvisten gjelder forståelsen av § 3.4 i Overenskomst mellom NTO og Norsk Sceneinstruktørforening og Norske Scenografer, og om det kan foretas avkorting – eventuelt på hvilket grunnlag – ved såkalte «mindre og enklere oppsetninger» uavhengig av om prøvetiden er kortere.

Vi er også uenige om DNT i slike tilfeller ensidig kan fastsette nivået på et avkortet honorar, eller om partene må forhandle og bli enige om dette.
Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon så snart det foreligger en avklaring i denne saken.

Inntil denne tvisten er avklart vil NScF bistå alle medlemmer som ønsker råd og veiledning i forbindelse med mulige engasjement på Scene 3.

Johan Osuldsen
Leder
Norsk Sceneinstruktørforening

Grenland Friteater inviterer til konferanse om lokalisering av fri scenekunst.

Scenekunstlandskapet er i rask endring. Men følger scenekunstpolitikken med? Hvordan ser vi for oss en framtidig støtteordning for kompanier som har holdt på over lang tid? Bør kompaniene få en geografisk forankring? Bør vi stille krav til at de bidrar til utviklingen av scenekunstfeltet? Til å skape flere møtepunkter, både med publikum og med det faglige miljøet?

Flere av våre viktigste nasjonale kompanier – som Jo Strømgren kompani og Verdensteatret – skal etter det gjeldende regelverket nærmest straks fases ut av basisfinansieringen og de offentlige støtteordningene. Hva skal skje med dem? Basisfinansieringsordningen er dessuten akkurat nå under utredning av Telemarksforskning.

Noen kompanier, som Teater Nor i Stamsund, Samovarteatret i Kirkenes, Sandsund/Lie i Dale i Sunnfjord, Studium Actoris i Fredrikstad og Grenland Friteater i Porsgrunn har bitt seg fast utenfor de store byene og ofte helt på tvers av de vanlige støtteordningene. Noen fellestrekk ved alle disse kompaniene er at de også driver en festival og har en sterk internasjonal orientering sammen med en lokal forankring og et lokalt publikum. Kan erfaringene herfra være med i arbeidet med nye modeller for publikumsarbeid og lokalisering av fri scenekunst?

Presentasjoner ved:
Bente S. Andersen, Samovarteatret
Miriam Prestøy Lie, Teaterfestivalen i Fjaler
Torbjørn Gabrielsen, Stamsund Internasjonale teaterfestival
Kjell Moberg, NIE
Tove Bratten, Danse- og Teatersentrum

Politikerpanel:
Trine Skei Grande (Venstre), Geir Jørgen Bekkevold (Kristelig Folkeparti) og Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet).

Følg ellers med på andre spennende arrangementer på Vinterscenen – GFs nye festivalhelg i Porsgrunn. Hele programmet finner du her: http://grenlandfriteater.com/vinterscenen/

Møteleder:
Tor Arne Ursin, Grenland Friteater.

Kontaktperson: Tor Arne Ursin, Grenland Friteater, 90085696, tau(a)grenlandfriteater.com
Konferansen er støttet av Norsk Kulturråd

Teater Innlandet melder at de søker ny teatersjef:

Teatersjef i åremål på 5 år fra 1.1.2020

Teater Innlandet søker en motivert og engasjerende teatersjef med en tydelig kunstnerisk visjon, som kan lede og videreutvikle teatret.

Teater Innlandet er regionteatret for Hedmark og Oppland, med produksjonslokaler i Hamar kulturhus. Teatret eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, og er Innlandets største kunstinstitusjon. Teatret produserer og programmerer teater og dans, turnerer i begge fylker og har et budsjett på om lag 45 millioner kroner. Teater Innlandet har i dag en stab på ca. 30 faste medarbeidere.

Vår nye teatersjef har relevant erfaring fra å lede og utvikle kunstnerisk virksomhet, og er i tillegg en dynamisk leder som er strukturert, har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. Han/hun må ha teaterfaglig kompetanse og erfaring fra kunst- og kulturproduksjon. Teatersjefen samarbeider tett med direktøren og rapporterer til styret.

Vi søker en teatersjef som er opptatt av å tilby et mangfoldig teatertilbud av høy kunstnerisk kvalitet for alle målgrupper innenfor de rammene og ressursene teatret rår over. Teatersjefen må ha kulturpolitisk forståelse og evne til å bygge nettverk.

Arbeidssted er Hamar, og virkeområdet er Oppland og Hedmark. Søker må ha førerkort klasse B.

Tiltredelse for overlapping og planlegging fra 1.1.2019 etter avtale.

Arbeidstaker omfattes av teatrets forsikrings- og pensjonsordninger. Tariffavtalen som NTO/Spekter har inngått på vegne av Teater Innlandet regulerer arbeidsforholdet. Lønn etter avtale. Søknad og CV sendes Teater Innlandet ved direktør Hege Strand, hege(a)teaterinnlandet.no innen 22.2.2018.

For nærmere opplysninger kontakt direktør Hege Strand tlf. 928 16 505 eller styreleder Randi Eek Thorsen tlf. 905 07 478.

Søkere gjøres oppmerksomme på at iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Unntak fra dette kan søkes om.

God stemning på NScF sitt julebord på Theatercafeen 26.november, med 32 medlemmer tilstede. Leder Johan Osuldsen ga tilstedeværende en gjennomgang av NScFs arbeid i året som har gått og Carl Jørgen Kiønig delte ut fire stipender fra regifondet til Katinka Rydin Berge, Steinar Berthelsen, Hilde Andersen og Øyvind Osmo Eriksen. NScF gratulerer stipendmottakerne.

Nils Nordberg ble også hyllet for H. M. Kongens fortjenestemedalje, som han fikk høytidelig overrekt 22. November. Som instruktør for Radioteatret har Nils Nordberg bidratt sterkt til å videreutvikle hørespillets muligheter og egenart, særlig innen krim, til glede og inspirasjon for mange dramatikere.

Les mer her:
http://dramatiker.no/kongens-fortjenestemedalje-til-nils-nordberg/

Vi satser på Theatercafeen også for julebordet i 2018.

NScF er 70 år i år og vi vil markere oss via Heddadagene. Metoo-saken vil være sentral. NScF vil sammen med Heddadagene invitere andre forbund og bidragsytere til samtaler, salong og debatt, og ønsker at dette vil munne ut i videre arbeid med å bedre arbeidskulturen iht. seksuell trakassering.

Metoo-saken ble igangsatt av de modige kvinnelige skuespillerne og har bredt seg ut til alle deler av norsk nærings- og organisasjonsliv. Saken er viktig og opptar oss i NScF. Leder har hatt jevnlig kontakt med NTO, Produsentforeningen og våre søsterorganisasjoner innen scenekunst. Vi jobber med metoo-saken på flere felter, og sammen med mange andre kunstorganisasjoner vil NScF delta i en FAFO-undersøkelse ang seksuell trakassering i film/TV/teater. Undersøkelsen vil iverksettes ganske raskt og NScF kommer tilbake til medlemmene ang deres ønskede deltakelse.

OBS! Påmeldingsfristen utvides. Det går fremdeles an å melde seg på.

Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater- og Orkesterforening og Riksteatret ønsker teater- og filmbransjen hjertelig velkommen til Årlig Audition – for både nyutdannede og etablerte skuespillere, integrert i ett og samme arrangement.

Denne dagen gir deg muligheten til å orientere deg om nye så vel som mer etablerte skuespillere. I tillegg får du treffe kolleger og andre bransjefolk. Det serveres lunsj.

Årlig audition gir unge og etablerte skuespillere en mulighet til å presentere seg for mange potensielle arbeidsgivere på én gang: Alle landets teatersjefer, instruktører, dramaturger, film- og TV-produsenter, castingbyråer og andre som arbeider profesjonelt med skuespillere inviteres.

Om Årlig audition

Tidspunkt:
Kl 11.00 – 16.30 (registrering fra kl 10.30)

Skuespillernes deltakelseskriterier:

 • Kategori 1: Nyutdannede skuespillere.
  • Maks 3 år siden endt utdanning. Krav for deltakelse er treårig, praktisk skuespillerutdannelse på høyskolenivå, primært fra skole utenfor Norge.
  • Det vil også være mulig for skuespillere uteksaminert fra godkjente skuespillerutdanninger i Norge å søke om deltakelse.
 • Kategori 2: Etablerte skuespillere.
  • Minst 4 års profesjonell erfaring som skuespiller etter endt Bachelor-utdanning.
  • Har man ikke en bachelorgrad i skuespill er kravet 7 års profesjonell erfaring som skuespiller. Man må i denne tiden ha vært jevnt over aktiv som skuespiller.

Hva skjer:
Individuell del: Hver deltaker får 4 minutter til rådighet.

 • Alle skal fremføre en tekst som sendes ut ved opptak til Årlig audition. De kan bruke hele tiden på denne, eventuelt også gjøre en annen tekst i tillegg.
 • Alle står fritt til å velge hvilken type tekst de vil fremføre som tekst nr. 2 (monolog, dikt, sang, etc). Alle tekster må fremføres på norsk, mens sanger kan være på et valgfritt språk.

Felles del:

 • Improoppgave: Alle deltakere får også en kort improvisasjonsoppgave som skal utføres to og to og under veiledning fra instruktør.

Uttak:

Erfaringsmessig er det flere søkere enn plasser. Uttaket vil foretas av en komité bestående av representanter fra Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Teaterlederforum / Norsk Teater- og Orkesterforening. Søkere med godkjent skuespillerutdanning som ikke tidligere har deltatt, vil prioriteres.

Vil du være publikum?
Årlig audition er kun åpent for et bransjepublikum. Vi inviterer teatersjefer, regissører, castere, produsenter, filmregissører, dramaturger og skuespillere som selv regisserer og produserer til et spennende og variert arrangement!

Til toppen av siden