Vedtekter for Regiforbundet

Vedtatt på årsmøte 16. juni 2022 og ekstraordinært årsmøte 23.09.23

§1 Navn, stiftelsesår og hjemsted

Foreningens navn er Regiforbundet.
Foreningens navn på engelsk er Norwegian Theatre Director’s Equity Association.
Norsk Sceneinstruktørforening som var det opprinnelige navnet ble stiftet 13. mai 1948.
Foreningens forretningskontor er i Oslo kommune.

§2 Formål

Regiforbundet er et teaterfaglig forbund og en interesseorganisasjon for regissører.
Som fagforbund skal Regiforbundet ivareta regissørenes interesser overfor arbeidsgivere som norske institusjonsteatre og ulike typer offentlig støttede eller private produsenter.
Som partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon ivaretar Regiforbundet regissørenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser overfor både norske og utenlandske organisasjoner samt lovgivende og utøvende myndigheter.

§3 Medlemskap

Styret innvilger medlemskap ved enstemmighet.
Regiforbundet vektlegger å være en forening der full likestilling gjelder hva kjønn, etnisitet og legning angår.
Søkere med liknende bakgrunn eller kvalifikasjoner som framgår av §3 kan søke medlemskap.
Foreningens medlemmer er regissører som oppfyller ett eller flere kriterier i denne §3.

3.1 Medlemmer

a) Regissører som arbeider for profesjonelle eller semiprofesjonelle teatre eller produsenter også i alle media og som har utført minimum tre selvstendige produksjoner. Dette inkluderer også regissører som har arbeidet eller arbeider for eksempelvis NRK Drama.
b) Har fullført godkjent utdanning i Norge eller utlandet som gir en BA- eller en BFA-grad avhengig av studieland.
c) Har fullført tre instruktøroppgaver i radioteater tilsvarer én selvstendig instruktøroppgave i forhold til opptakskravet i første ledd.
d) Har utført minimum fire produksjoner i Den kulturelle skolesekken.
e) Er utenlandsk regissør engasjert i Norge (medlemskapet gjelder da i tilsettingsperioden) eller tidligere har oppfylt betingelsene for medlemskap og som kan dokumentere engasjement innenfor ett av de nevnte områdene. Slikt medlemskap gjelder for ett år, men kan automatisk fornyes.

3.2 Begrensing av medlemskapsrettigheter

En regissør som også er teatersjef beholder sitt medlemskap men går i perioden vedkommende sitter som teatersjef over til assosiert medlemskap. Det samme gjelder for assosierte og midlertidige medlemmer. Medlemmene kan ved avstemning utelukke teatersjefen(e) fra ethvert møte.

3.3 Assosiert medlemskap

Assosiert medlemskap innvilges til studenter eller regissører som ikke fullt oppfyller krav til fullt medlemskap i punkt 3.1
a) Assosierte medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett men er uten stemmerett på årsmøte. Assosiert medlemskap opphører etter seks år.
b) Regissører som arbeider ved profesjonelle teatre i Norge, og som ikke fyller kravene til fullt medlemskap, kan bli assosierte medlemmer.
c) Studenter ved regilinjen på KHiO eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner kan bli assosierte medlemmer.

3.4 Æresmedlemskap

Et enstemmig styre kan tildele æresmedlemskap til medlemmer som har gjort seg særlig faglig bemerket eller andre som har gjort foreningen store tjenester.

3.5 Opphør av medlemskap

Opphør av medlemskap skjer ved utmeldelse, tap eller eksklusjon. Styret behandler og fatter vedtak i saker nevnt i punkt 3.5 med unntak av punkt 3.5.3 der styret leverer innstilling om eksklusjon til årsmøte som fatter slikt vedtak.

3.5.1 Utmeldelse

Utmeldelse for alle kategorier medlemskap skal skje skriftlig med tre måneders varsel.

3.5.2 Tap

Tap av medlemskap kan skje hvis vedkommende medlem ikke betaler kontingent til tross for purring. Gjøres restansen opp, kan medlemskapet gjenopptas.

3.5.3 Eksklusjon

Eksklusjon kan kun skje ved at styret fatter vedtak om dette til årsmøtet som skal fatte endelig vedtak. Styret kan fatte midlertidig vedtak om suspensjon og likeledes oppheve slikt vedtak. Et medlem kan ekskluderes hvis det:
a) Har gjort seg skyldig i grov overtredelse av foreningens vedtekter eller satt seg utover vedtak som er truffet av foreningens organer.
b) Har unnlatt å rette seg etter de til enhver tid gjeldende overenskomster mellom foreningen og respektive arbeidsgiverorganisasjoner.
c) Bryter en streik eller en blokade som NScF har iverksatt eller støttet.
d) Gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger av betydning for retten til å bli medlem eller til å beholde medlemskapet.
e) Offentlig fremsetter ærekrenkende beskyldninger mot forbundets ledelse eller virksomhet, eller for øvrig gjør seg skyldig i forhold som skader forbundets virksomhet.

3.6 Medlemmenes plikter

Medlemmene har plikt til:
a) Offentlig å rette seg etter Regiforbundets vedtekter og de vedtak som foreningen eller dets organer på lovlig vis har truffet, og fraskriver seg ved medlemskapet adgangen til å fremme økonomiske krav mot styret eller dets medlemmer som har tilknytning til styrets arbeid.
b) Å følge de avtaler foreningen inngår på medlemmenes vegne med teatre omfattet av den kollektive tariffavtalen innenfor de grenser som følger av disse vedtektene og alminnelig lovgivning.
c) Ikke å akseptere lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn bestemt i tariffavtale eller overenskomst med teatre som er omfattet av slik avtale.
d) På forespørsel å gi alle opplysninger om sine kontraktsvilkår.
e) Å rådføre seg med foreningen i ansettelsesforhold som ligger utenfor det foreningen har inngått i tariffavtalene. Der foreningen ikke har noen tariffavtale med arbeidsgiver står medlemmene friere, men foreningen oppfordrer til samlet opptreden.

§4 Kontingent

Medlemskontingent og oppsettingsgebyr fastsettes av årsmøtet. Styret kan i særskilte tilfeller frita et medlem fra å betale kontingent.

4.1 1% trekk ved teatrene eller privat

Medlemmer som arbeider ved teatrene foreningen har en kollektiv tariffavtale med, plikter å la 1% av lønnen trekkes automatisk ved teatrene. Medlemmene er pliktig til selv å minne teatrene om slik trekk av fagforeningskontingent.
Medlemmer som arbeider utenfor institusjonsteatrene plikter selv å innbetale 1% av regi-årsinntekten sin til foreningen i tillegg til fastsatt kontingent.

4.2 Pensjonister

Ved oppnådd pensjonsalder bortfaller kontingenten og livsvarig medlemskap oppnås. Pensjonister plikter allikevel å innbetale 1% på regioppgaver.

§5 Styret

Den daglige ledelse utøves av foreningens styre. Styremøter varsles på hensiktsmessig måte med 7 dagers varsel av leder.
Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

5.1 Sammensetning

Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer valgt av årsmøtet.
Styret kan nedsette arbeidsgrupper for prioriterte saker bestående av styremedlemmer eller andre medlemmer av foreningen.

5.2 Styrets myndighet

Styret representerer foreningen og er forretningsmessig og faglig ansvarlig for foreningens drift. Styret kan tildele prokura. Styreleder og administrator tildeles signaturrett.

5.3 Innkalling

Styremøte sammenkalles av leder, eller i leders sted nestleder. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 medlemmer er tilstede.
Styremøte skal holdes dersom minst 2 av styrets medlemmer krever det.

5.4 Styrets oppgaver

Det påligger styret å lede foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Det skal føres protokoll fra styremøtene.
Styret skal:
a) Opprette og jevnlig reforhandle tariffavtale med arbeidsgivere og rammeavtaler og normalkontrakter m.v. med potensielle oppdragsgivere for medlemmene.
b) Påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes åndsverk.
c) Inngå bindende avtaler som tillater:
1) at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes åndsverk i slik form som det er offentliggjort i.
2) Kringkasting av medlemmenes åndsverk og offentliggjorte åndsverk og fotografier, og av kringkastede eller utgitte opptak av åndsverk.

3) Innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes åndsverk for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak.
4) Videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmenes åndsverk.
5) Annen bruk av medlemmenes åndsverk som er egnet for felles forvaltning.
Fullmaktene i punkt 2, 3, 4 og 5 overfor er ikke-eksklusive.
d) Styret kan også inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes åndsverk.
Styret kan overlate forvaltningen av denne bestemmelsen til en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av.
Ivaretakelse av medlemmenes interesser i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag eller kompensasjon for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land.
e) Innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene.

5.5 Ansvarsfrihet

Det skal hvert år tas stilling til om styret har ansvarsfrihet.

5.6 Representasjonstid
Styremedlemmer velges for en representasjonstid på to år av gangen. Ingen styremedlemmer kan normalt velges for en representasjonstid lenger enn fire perioder á to år. Leder og nestleder kan tilsvarende sitte i tilsvarende perioder, dog ikke medregnet tjenestetid som styremedlem i forkant av verv som leder eller nestleder.
Etter et avbrudd på seks år kan medlemmer gjenvelges til styret.

§6 Administrator

Styret engasjerer en lønnet administrator i deltidsstilling. Dennes myndighet, arbeidsområder og arbeidstid defineres i egen stillingsinstruks.

§7 Norsk Regifond

Norsk Regifond er en del av Regiforbundet, men har egne vedtekter og ledes av et eget styre på fem personer som velges av foreningens årsmøte for 2 år av gangen. Regifondets styreleder og to styremedlemmer velges det ene år, de øvrige det annet.

§8 Stipendkomité til Statens Kunstnerstipend

Styret nedsetter hvert år en komité på 4 medlemmer. Komiteen skal bestå av ett medlem fra styret og tre av foreningens medlemmer som fortrinnsvis skal velges blant de som sist ble tildelt stipend.

§9 Regnskap og revisjon

Årsmøte velger revisor. Regnskapene følger regnskapsåret og avsluttes 31. desember hvert år og fremlegges årsmøtet i revidert stand sammen med revisors beretning.

§10 Årsmøte

Årsmøte er foreningens øverste myndighet.
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni.
Skriftlig årsmøteinnkalling skal sendes ut med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal angi hvilke saker ut over ordinær dagsorden som er til behandling.
Styrets årsberetning samt virksomhetens årsrapport, Regifondets og foreningens årsregnskap og revisors beretning skal ligge vedlagt.
Forslag til saker medlemmer ønsker behandlet må være foreningen i hende innen 1. mars.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent har ikke stemmerett, kun tale- og møterett.

10.1 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. konstituering (valg av møteleder, referent samt to til å underskrive protokollen. Samt innsamling av eventuelle fullmakter).
2. Årsrapport
3. Fastsettelse av kontingent og eventuelle honorarer
4. Innkomne saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet
5. Valg (herunder til styre i foreningen, Norsk Regifond og revisor)

a) På årsmøtet velges foreningsleder, nestleder, styrerepresentanter, styre til Norsk Regifond, samt revisor. Ingen kan motsette seg valg.
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Leder og to styremedlemmer velges det ene år, de øvrige det annet.
Årsmøtet velger annen hvert år en valgkomité på 3 medlemmer, samt en fullmaktskomité på 3 medlemmer som selv velger sine ledere. Valg foretas vanligvis ved håndsopprekning, men må skje skriftlig hvis ett – 1 medlem forlanger det.
b) Fullmaktsformularer vedlegges innkallingen.

10.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret bestemmer det – eller når minst 1/5 av foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte er ikke lovlig satt før fullmaktskomiteen har behandlet alle innkomne fullmakter. Fullmakter innkommet etter at fullmaktskomiteen har avsluttet sitt arbeide, er ikke gyldige. Ingen kan stemme ved fullmakt for mer enn 2 medlemmer. Må et medlem av tvingende grunner forlate et møte før avstemning i en konkret sak, kan medlemmet – etter vedtak blant de tilstedeværende – gis anledning til å gi fullmakt til et annet tilstedeværende medlem.

§11 Uravstemning

Uravstemning skal foretas når:
a) Resultatet av forhandlinger om tariffavtaler og arbeidsforhold som angår medlemsmassen foreligger, herunder hovedforhandlinger.
b) Et flertall at styret krever det.

11.1 Unntak

Unntak fra uravstemning gis ved mellomoppgjør som kan aksepteres eller avvises av forhandlingsutvalg og styre.

§12 Engasjement i nordiske land

Ved engasjement i andre land i Norden forpliktes medlemmer av foreningen å følge den relevante tariffavtalen i vedkommende land. Regissøren skal videre se til at det henvises i inngåtte kontrakter til den nasjonale tariffavtalen. Dersom engasjementet ikke tas som arbeidstaker, eller tariffavtale i det aktuelle land ikke foreligger, skal regissøren forut for avtaleinngåelse konsultere fagorganisasjonen i det land engasjementet tas. Regissøren skal umiddelbart etter at kontrakt er inngått sende kopi av denne til fagorganisasjonen i det landet engasjementet tas. Den nærmere avgrensning av plikter etter denne bestemmelse følger av avtaler mellom Regiforbundet og tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land.

§13 Samlet opptreden

Finner styret at ivaretagelse av vesentlige interesser nødvendiggjør samlet opptreden, kan styret påby fellesopptreden av forbundets medlemmer.
Slik beslutning fra styret kan av medlemmer ankes til årsmøtet eller til ekstraordinært årsmøte uten at anken har oppsettende virkning.

§14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmene. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende minst 6 uker før årsmøtet.

§15 Foreningens oppløsning

Foreningen kan bare oppløses hvis ¾ av samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette først ved ordinært årsmøte og deretter ved ekstraordinært årsmøte der hele medlemsmassen gis mulighet til å uttale seg og stemme for oppløsning.
Behandling om oppløsning skal ledes av foreningens styre der administrator er referent og av foreningens advokat eller advokat utnevnt av Advokatforeningen.

15.1 Foreningens eiendeler og midler

I tilfelle av at ordinært årsmøte etterfulgt av ekstraordinært årsmøte fatter vedtak om nedleggelse av foreningen skal det i vedtak om nedleggelse fattes vedtak om hva som skal skje med foreningens samlede midler.