§1 Formål

Norsk Sceneinstruktørforening er en politisk nøytral forening som har til formål å arbeide for medlemmenes interesser – kunstnerisk og økonomisk. Den daglige ledelse utøves av foreningens styre.

§2 Medlemskap

Norske instruktører som arbeider ved profesjonelle teatre (inkludert Dramaavdelingen i NRK) kan bli medlemmer av foreningen når de har utført fem selvstendige helaftens forestillinger eller tilsvarende, eller avsluttet en fullverdig profesjonsutdannelse i regi. Tre instruktøroppgaver i radioteater tilsvarer én selvstendig instruktøroppgave i forhold til opptakskravet i første ledd.

2.1 Midlertidig  medlemskap

Utenlandske gjesteinstruktører kan bli midlertidige medlemmer. Slikt medlemskap gjelder for ett år av gangen og kan fornyes. En instruktør som også er teatersjef kan opptas som medlem, eventuelt beholde sitt medlemskap. Vedkommende har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det samme gjelder for assosierte og midlertidige medlemmer. Medlemmene kan ved avstemning utelukke teatersjefen(e) fra ethvert møte.

2.2 Assosiert medlemskap

Norske instruktører som arbeider ved profesjonelle teatre, og som ikke fyller kravene til fullt medlemskap, kan bli assosierte medlemmer. Studenter ved Statens Teaterhøgskoles instruktørlinje eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner, kan bli assosierte medlemmer.

2.3 Saksbehandling

Når assosierte medlemmer fyller kriteriene for fullt medlemskap, kan styret omgjøre det assosierte medlemskap til fullt medlemskap. Alle spørsmål om medlemskap avgjøres av styret. Vedtak om medlemskap må være enstemmig. Medlemskap kan bare nektes når ovennevnte vilkår ikke er tilfredsstilt, eller på annet saklig grunnlag.

2.4 Æresmedlemsskap

Etter enstemmig vedtak i styremøte kan medlemmer eller andre som har gjort foreningen særlig store tjenester, bli utnevnt til æresmedlemmer.

2.5 Eksklusjon og suspensjon

Et medlem kan ekskluderes hvis det:

  1. har gjort seg skyldig i grov overtredelse av foreningens lover eller satt seg utover vedtak som er truffet av foreningens organer.
  2. har unnlatt å rette seg etter de til enhver tid gjeldende overenskomster mellom foreningen og de respektive arbeidsgiverorganisasjoner.
  3. bryter en streik eller en blokade som NScF har iverksatt eller støttet.
  4. gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger av betydning for retten til å bli medlem eller til å beholde medlemskapet.

Årsmøtet fatter vedtak om eksklusjon. Styret kan ved enstemmighet fatte vedtak om suspensjon av et medlem. Styret kan tilsvarende oppheve vedtak om suspensjon. Se også § 3.

2.6 Medlemmenes plikter

Medlemmene har plikt til:

  1. å rette seg etter Norsk Sceneinstruktørforenings lover og de vedtak som foreningen eller dets organer på lovlig vis har truffet, og fraskriver seg ved medlemskapet adgangen til å fremme økonomiske krav mot styret eller dets medlemmer som har tilknytning til styrets arbeid.
  2. ikke å akseptere lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn bestemt i tariffavtale eller overenskomst.
  3. på forespørsel å gi alle opplysninger om sine kontraktsvilkår.
  4. å følge de avtaler foreningen – selv eller gjennom deltagelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse lover og alminnelig lovgivning.

§ 3 Gebyrer og kontingent

Innmeldingsgebyr, medlemskontingent og oppsettingsgebyr fastsettes av årsmøtet. Ved oppnådd pensjonsalder bortfaller kontingenten og livsvarig medlemskap oppnås. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten i 2 år eller unnlatt å betale 2 gebyrer, ansees som uttrådt, men kan tre inn igjen når restansene er betalt. Styret kan dispensere fra siste ledd i denne paragraf.

§4 Styret

4.1 Sammensetning

Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer.

4.2 Innkalling

Styremøte sammenkalles av lederen, eller i leders sted nestlederen. Styret er beslutningsdyktig når lederen eller leders stedfortreder og to medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styremøte skal holdes dersom minst 2 av styrets medlemmer krever det.

4.3 Styrets kompetanse og oppgaver

Styret kan:

a) opprette tariffavtale med arbeidsgivere og rammeavtaler og normalkontrakter m.v. med potensielle oppdragsgivere for medlemmene,

b) påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner,

c) inngå bindende avtaler som tillater:

1) at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes verk/prestasjoner i slik skikkelse som det er offentliggjort i,

2) kringkasting av medlemmenes verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier, og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner,

3) innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk/prestasjoner for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak,

4) videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmenes verk/prestasjoner,

5) annen bruk av medlemmenes verk/prestasjoner som er egnet for felles forvaltning.

Fullmaktene i punkt 2, 3, 4 og 5 overfor er ikke-eksklusive

d) Styret kan også inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner.

Styret kan overlate forvaltningen av denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av.

Ivaretakelse av medlemmenes interesser i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag eller kompensasjon for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land.

4.4 Ansvarsfrihet

Det skal hvert år tas stilling til om styret har ansvarsfrihet.

§5 Stipendkomité

Styret nedsetter hvert år en stipendkomité på 4 medlemmer. Komiteen skal bestå av ett medlem fra styret og tre av foreningens medlemmer som fortrinnsvis skal velges blant de som sist ble tildelt stipend.

§6 Norsk Regifond

Norsk Regifond er en del av Norsk Sceneinstruktørforening, men har egne vedtekter og ledes av et eget styre på fem personer, som velges av NScF’s årsmøte for 2 år av gangen. Styrets leder og to styremedlemmer velges det ene år, de øvrige det annet.

§7 Årsmøte

Styret sammenkaller årsmøte, hvor beretning om virksomhet i det forløpne år og revidert regnskap fremlegges. Revisor og en varamann velges blant medlemmene på årsmøtet for 2 år.

Valg foretas på årsmøtet. Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder og to styremedlemmer velges det ene år, de øvrige det annet. Ingen kan motsette seg valg, men er ikke tvunget til å fungere mer enn 2 år av gangen. Årsmøtet velger annen hvert år en valgkomité på 3 medlemmer, samt en fullmaktskomité på 3 medlemmer som selv velger sine ledere. Valg foretas vanligvis ved håndsopprekning, men må skje skriftlig hvis ett – 1 medlem forlanger det.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ, skal holdes innen 1. oktober og skal innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Fullmaktsformularer vedlegges innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret bestemmer det – eller når minst 1/5 av foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det. Årsmøte – ekstraordinært årsmøte – er ikke lovlig satt før fullmaktskomiteen har behandlet alle innkomne fullmakter. Fullmakter innkommet etter at fullmaktskomiteen har avsluttet sitt arbeide, er ikke gyldige. Ingen kan stemme ved fullmakt for mer enn 2 medlemmer. Må et medlem av tvingende grunner forlate et møte før avstemning i en konkret sak, kan medlemmet – etter vedtak blant de tilstedeværende – gis anledning til å gi fullmakt til et annet tilstedeværende medlem. Medlemmer som ikke har betalt inneværende års kontingent eller unnlatt å betale et pliktig gebyr, har ikke stemmerett på medlems- eller årsmøter.

Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være sendt styret minst 3 uker før årsmøtet. Dagsorden med sakspapirer må være sendt medlemmene minst 2 uker før årsmøtet.

§7 Uravstemning

Uravstemning blant medlemmene kan foretas når resultatet av forhandlinger om tariffavtaler o.l. foreligger og årsmøtet eller styret vedtar bruk av uravstemning.

§8 Engasjement i nordiske land

Ved engasjement i andre land i Norden tilpliktes medlemmer av Norsk Sceneinstruktørforening å følge den relevante tariffavtale i vedkommende land. Sceneinstruktøren skal videre se til at det henvises i inngåtte kontrakter til den nasjonale tariffavtale. Dersom engasjementet ikke tas som arbeidstaker, eller tariffavtale i det aktuelle land ikke forefinnes, skal instruktøren forut for avtaleinngåelse konsultere fagorganisasjonen i det land engasjementet tas. Instruktøren skal umiddelbart etter at kontrakt er inngått sende kopi av denne til fagorganisasjonen i det land engasjementet tas. Den nærmere avgrensning av plikter etter denne bestemmelse følger av avtaler mellom Norsk Sceneinstruktørforening og tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land.

§9 Endring av lovene

Endringer av lovene kan bare gjøres på et årsmøte med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Forslag til lovendring må være styret i hende minst 6 uker før årsmøtet. Lovendringsforslag må være sendt medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Blir foreningen oppløst, tilfaller dens eiendeler Teatermuseet. Beslutning om foreningens oppløsning må for å være gyldig, sendes ut til uravstemning og fattes med 2/3 flertall.

Styret sammenkaller årsmøte, hvor beretning om virksomhet i det forløpne år og revidert regnskap fremlegges. Revisor og en varamann velges blant medlemmene på årsmøtet for 2 år.
Valg foretas på årsmøtet. Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder, og to styremedlemmer velges det ene år, de øvrige det annet. Ingen kan motsette seg valg, men er ikke tvunget til å fungere mer enn 2 år av gangen. Årsmøtet velger annen hvert år en valgkomité på 3 medlemmer, samt en fullmaktskomité på 3 medlemmer som selv velger sine ledere. Valg foretas vanligvis ved håndsopprekning, men må skje skriftlig hvis ett – 1 medlem forlanger det.

Styret sammenkaller årsmøte, hvor beretning om virksomhet i det forløpne år og revidert regnskap fremlegges. Revisor og en varamann velges blant medlemmene på årsmøtet for 2 år.